Skip to main content

REGULAMIN

Kreatywnej platformy edukacyjnej Joszka Brody „Szkoła z lasu”

wersja obowiązująca od dnia 01 września 2023 r.

Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) został sporządzony przez Józefa Broda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda” (dalej także: „Firma z lasu”) zgodnie z art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

Firma z lasu publikuje niniejszy Regulamin, celem określenia zasad korzystania przez Użytkowników z Kreatywnej platformy edukacyjnej Joszka Brody „Szkoła z lasu” prowadzonej pod adresem: www.szkolazlasu.pl (dalej także: „Platforma” lub „Platforma edukacyjna”) umożliwiającej korzystanie przez Użytkowników z Usług edukacyjnych świadczonych przez Firmę z lasu za pośrednictwem Platformy.

Poprzez korzystanie z Platformy, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

SPIS TREŚCI

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Kreatywna platforma edukacyjna Joszka Brody „Szkoła z lasu” prowadzona pod adresem: www.szkolazlasu.pl (dalej także: „Platforma” lub Platforma edukacyjna”) ma na celu odpłatne wsparcie dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli, szkół, placówek oraz wszelkich innych osób lub podmiotów w ich rozwoju edukacyjno-kulturalnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki.
 2. Podmiotem prowadzącym Platformę jest Józef Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda”, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, NIP: 5481753246, REGON: 060284143, tel. +48 600 248 131, adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl (dalej także: „Firma z lasu” lub „Usługodawca”).
 3. Platforma funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które w szczególności określają prawa i obowiązki użytkowników Platformy związane z korzystaniem przez nich z Platformy oraz Usług edukacyjnych.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zobowiązany jest do uważnego zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz pozostałych dokumentów przedstawionych przez Firmę z lasu za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Użytkownicy mają prawo korzystać z Usług edukacyjnych wyłącznie dla własnych, prywatnych celów (użytek osobisty) w miejscach niedostępnych dla nieoznaczonej liczby osób takich jak w szczególności restauracje, bary, sklepy, poczekalnie, przestrzeń na świeżym powietrzu, zgodnie z §6. ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Założenie konta na Platformie oraz wykupienie Subskrypcji lub udziału w Wydarzeniu może zostać dokonane wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

 1. Firma z lasu, Usługodawca Józef Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda”, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, NIP: 5481753246, REGON: 060284143, tel. +48 600 248 131, adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kurs edukacyjny – cykl odpłatnych Lekcji o charakterze edukacyjnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, organizowany przez Firmę z lasu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; warunki uczestnictwa w Kursie edukacyjnym, charakter Kursu edukacyjnego, Nauczyciel wyznaczony przez Firmę z lasu do prowadzenia kursu, wymiar czasu Lekcji, terminy oraz tematyka poszczególnych Lekcji zostaną każdorazowo podane w opisie Kursu edukacyjnego na Platformie;
 4. Kursant – użytkownik, który wykupił udział w Kursie edukacyjnym;
 5. Lekcja – spotkanie z Nauczycielem w ramach Kursu edukacyjnego, podczas którego Nauczyciel przekazuje Kursantom wiedzę z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, zgodnie z tematyką Kursu edukacyjnego na zasadach i zgodnie z opisem Kursu edukacyjnego na Platformie;
 1. Materiał edukacyjny materiały usprawniające proces nauczania, kształcenia oraz rozwoju w postaci materiałów video (kursów) z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki opracowane przez Firmę z lasu, które są dostępne dla Słuchaczy „Szkoły z lasu”;
 2. Nauczyciel – osoba fizyczna przekazująca Uczestnikom Kursu edukacyjnego w ramach Lekcji wiedzę z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, zgodnie z tematyką Kursu edukacyjnego na zasadach i zgodnie z opisem Kursu edukacyjnego na Platformie oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
 3. Platforma, Platforma edukacyjna – platforma internetowa pod adresem: www.szkolazlasu.pl, prowadzona przez Firmę z lasu pod nazwą: Kreatywna platforma edukacyjna Joszka Brody „Szkoła z lasu”, umożliwiająca Użytkownikom w szczególności odpłatne korzystanie z Usług edukacyjnych;
 4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Słuchacz, Słuchacz „Szkoły z lasu”, Słuchacz Platformy Użytkownik, który dokonał zakupu Subskrypcji;
 6. Subskrypcja – odpłatny dostęp do Platformy edukacyjnej wykupywany przez Użytkownika, dzięki któremu na koncie Słuchacza „Szkoły z lasu” odblokowane zostają Materiały edukacyjne;
 7. Subskrypcja autoodnawialna – Subskrypcja, za którą cykliczna płatność jest pobierana automatycznie przez Usługodawcę z wykorzystaniem tej samej metody płatności, którą Użytkownik wykorzystał przy zamówieniu Subskrypcji; płatność cykliczna w pobierana jest w cyklach miesięcznych, w wysokości miesięcznej ceny za dany pakiet Subskrypcji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia, w  dniu upływu poprzedniego okresu rozliczeniowego Użytkownika;  (w przypadku braku możliwości pobrania opłaty subskrypcja wygasa);
 8. Subskrypcja dla szkół – odpłatny dostęp do Platformy dla różnego rodzaju instytucji oświatowo-wychowawczych takich jak w szczególności szkoły oraz placówki w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, którego warunki oraz odpłatność uzgadniane są indywidualnie z Usługodawcą; zainicjowanie kontaktu przez szkołę lub placówkę z Firmą z lasu może nastąpić w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dla szkół – „Złóż zamówienie”;
 9. Subskrypcja jednorazowa Subskrypcja na wybrany przez Użytkownika okres, za którego płatność jest uiszczana jednorazowo; Subskrypcję jednorazową mogą wykupić jedynie osoby fizyczne;
 10. Szkoła – różnego rodzaju instytucje oświatowo-wychowawcze takie jak w szczególności szkoły oraz placówki w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 11. Uczestnik Wydarzenia – Użytkownik, który wykupił udział w Wydarzeniu;
 12. Usługa edukacyjna – odpłatna usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Platformy przez Firmę z lasu na rzecz Słuchaczy „Szkoły z lasu”, Uczestników Wydarzeń oraz Kursantów, mająca na celu wsparcie edukacyjno-kulturalne z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki poprzez w szczególności:
  1. udostępnianie Słuchaczom do wykorzystania na własny użytek Materiałów edukacyjnych takich jak kursy (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie Subskrypcji),
  2. organizację Wydarzeń edukacyjnych oraz udział w nich Uczestników Wydarzeń (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie udziału w konkretnym wydarzeniu),
  3. organizację Kursów edukacyjnych oraz udział w nich Kursantów (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie udziału w konkretnym Kursie edukacyjnym).

przy czym szczegółowy zakres oferowanych Usług edukacyjnych przedstawiony zostaje Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy;

 1. Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który korzysta z Platformy edukacyjnej;
 2. Wydarzenie – odpłatne wydarzenie o charakterze edukacyjnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, organizowane przez Firmę z lasu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w terminie i na warunkach określonych każdorazowo w opisie wydarzenia na Platformie;
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył konto na stronie Platformy edukacyjnej.

§3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH PLATFORMY

Usługodawca za pośrednictwem Platformy edukacyjnej umożliwia Użytkownikom skorzystanie z:

 1. nieodpłatnych usług oraz funkcjonalności,
 2. odpłatnych Usług edukacyjnych.

§4. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Materiały edukacyjne,  Wydarzenia edukacyjne oraz Kursy edukacyjne dedykowane są dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, szkołom, placówkom oraz wszelkim innym osobom lub podmiotom wspierającym rozwój edukacyjno-kulturowy. Jednakże, rejestracji na Platformie, zakupu Subskrypcji Materiałów edukacyjnych,  udziału w Wydarzeniach edukacyjnych oraz udziału w Kursach edukacyjnych mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik, który dokonał rejestracji lub zakupu samodzielnie decyduje o przyznaniu dostępu do swojego konta na Platformie oraz zakupionych Subskrypcji czy też udziału w Wydarzeniu innym osobom (zgodnie z liczbą zakupionych dostępów).
 3. Korzystanie z Materiałów edukacyjnych,  udział w Wydarzeniach oraz Kursach edukacyjnych jest zasadniczo dozwolony dla użytkowników w każdym wieku, przy czym Materiał edukacyjny,  Wydarzenia bądź Kursy edukacyjne mogą określać minimalny wiek osób, którym dedykowany jest Materiał, Wydarzenie lub Kurs edukacyjny.
 4. Korzystanie z Platformy wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej. Jednocześnie, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji systemu operacyjnego przeglądarki internetowej.
 1. Firma z lasu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze sprzętem bądź oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik ani za problemy z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. W ramach korzystania z Platformy zakazane jest w szczególności:
  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
  2. naruszanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, Firmy z lasu oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
  3. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
  4. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Platformy czy Usług edukacyjnych, w tym w szczególności, podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, Firmę z lasu, Platformę bądź Usługę edukacyjną (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
  5. podejmowanie przez Użytkownika działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Platformy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Firmę z lasu,
  6. wykorzystywanie przez Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem Platformy materiałów w inny sposób, niż dla użytku osobistego,
  7. wykorzystywanie przez Użytkownika strumieni przesyłowych poza zakres świadczenia Usługi edukacyjnej, tj. w szczególności przekazanie źródła strumieni osobom/podmiotom trzecim.

8. Korzystanie z Platformy może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpieniu problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Platformy ze względu na jej modernizację lub zwiększenie funkcjonalności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

§5. NIEODPŁATNE USŁUGI ORAZ FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY

 1. Firma z lasu poprzez Platformę umożliwia bezpłatnie swoim Użytkownikom:
  a. przeglądanie bezpłatnych treści umieszczanych na Platformie tj. w szczególności bloga, prezentacji kursów w formie zwiastunów, etc.,
  b. korzystanie z formularza kontaktowego,
  c. założenie konta;
  d. subskrypcję newslettera.
 2. Przeglądanie bezpłatnych treści umieszczanych na Platformie to funkcjonalność, która nie wymaga od Użytkownika podjęcia innych czynności niż podstawowa obsługa interfejsu Platformy.
 3. Formularz kontaktowy to funkcjonalność Platformy, która umożliwia wysłanie do Firmy z lasu wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na stronie Platformy. W każdej chwili, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Formularza kontaktowego poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Firmy z lasu.
 4. Założenie konta na Platformie następuje zgodnie z postanowieniami §7 niniejszego Regulaminu.
 5. Subskrypcja newslettera odbywa się zgodnie z postanowieniami §12 niniejszego Regulaminu.

§6. USŁUGA EDUKACYJNA

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług edukacyjnych wyłącznie na własny, prywatny użytek, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową, zgodnie z §1 pkt 5 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że przez własny, prywatny użytek instytucji oświatowo-wychowawczych przyjmuje się ich niezarobkową działalność edukacyjną zgodną z opłaconą Subskrypcją lub udziałem w Wydarzeniu. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika w innym celu niż prywatny, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Usług edukacyjnych może skutkować odpowiedzialnością prawną Użytkownika, która będzie dochodzona przez Firmę z lasu lub inne podmioty uprawnione na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Świadczenie Usługi edukacyjnej ma na celu wsparcie edukacyjno-kulturalne Słuchaczy oraz Uczestników Wydarzeń z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki i jest odpłatne.
 3. Usługa edukacyjna oferowana przez Firmę z lasu za pośrednictwem Platformy świadczona jest poprzez:
  a. udostępnianie Słuchaczom do wykorzystania na własny użytek Materiałów edukacyjnych takich jak kursy (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie Subskrypcji),
  b. organizację Wydarzeń edukacyjnych oraz udział w nich Uczestników Wydarzeń (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie udziału w konkretnym wydarzeniu),
  c. organizację Kursów edukacyjnych oraz udział w nich Kursantów (odpłatność dokonywana jest poprzez wykupienie udziału w konkretnym Kursie edukacyjnym).
 4. W każdym przypadku, szczegółowy zakres oferowanych Usług edukacyjnych przedstawiony zostaje Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy, tj. w szczególności wskazana jest cena, warunki rozliczenia oraz ewentualna liczba dostępów. Warunki Subskrypcji oraz warunki udziału w Kursach edukacyjnych dla szkół oraz placówek przedstawiane są w drodze indywidualnych ofert. Wykupienie subskrypcji umożliwia Szkole udział w Wydarzeniach.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Usług edukacyjnych poprzez korzystanie z przeglądarki internetowej poprawnie zainstalowanej na urządzeniu końcowym.
 6. Zakup Subskrypcji/udziału w Wydarzeniu/udziału w Kursie edukacyjnym uprawnia Użytkownika do jednego dostępu, tj. tylko jeden Użytkownik może korzystać z Usługi edukacyjnej wykupionej przez Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Usług edukacyjnych na dowolnej liczbie urządzeń końcowych, jednakże skorzystanie z jednego urządzenia końcowego uniemożliwia korzystanie w tym samym czasie z kolejnego urządzenia końcowego.
 7. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, wskazuje się, że Firma z lasu w żaden sposób nie odpowiada za dostęp Użytkownika do sieci Internet, jakość tegoż dostępu oraz uiszczane za ten dostęp opłaty. Zarówno dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej, jak również do urządzeń końcowych, Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie.

§7. REJESTRACJA KONTA NA PLATFORMIE

 1. W celu rejestracji Użytkownika na Platformie, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza rejestracyjnego, w którym należy:
  1. podać adres e-mail niezbędny do rejestracji konta, który jednocześnie staje się indywidualnym loginem Użytkownika do Platformy,
  2. podać dane osobowe niezbędne do rejestracji konta na Platformie (w szczególności: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe),
  3. utworzyć indywidualne hasło,
  4. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  5. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, następuje mailowa weryfikacja adresu
  e-mail Użytkownika poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego. Po dokonaniu aktywacji konta, Użytkownik ma możliwość zalogowania się na swoje konto na Platformie oraz dokonania zamówienia wybranej Usługi edukacyjnej.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta na Platformie tj. indywidualnego loginu i hasła.
 4. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w każdym czasie, poprzez przesłanie takiej intencji pod adres: kontakt@szykolazlasu.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że konto nie może zostać usunięte gdy przypisany jest do niego aktywna, opłacona Subskrypcja (do czasu jej wygaśnięcia).
 5. Firma z lasu ma prawo usunąć nieaktywne konto Użytkownika, tj. takie, przez które Użytkownik nie zalogował się do Platformy przez okres co najmniej 24 miesięcy, pod warunkiem, że nie ma on wykupionej Subskrypcji.

§8. SUBSKRYPCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Subskrypcja to odpłatny dostęp do Platformy edukacyjnej wykupywany przez Użytkownika, dzięki któremu na koncie Słuchacza „Szkoły z lasu” odblokowane zostają Materiały edukacyjne.
 2. W celu zakupu Subskrypcji oraz rozpoczęcia korzystania z niej, konieczna jest rejestracja konta na Platformie.
 3. Za pośrednictwem Platformy można zakupić następujące rodzaje Subskrypcji:
  a. Subskrypcja jednorazowa – Subskrypcja na wybrany przez Użytkownika okres, za którego płatność jest uiszczana jednorazowo; Subskrypcję jednorazową mogą wykupić jedynie osoby fizyczne;
  b. Subskrypcja autoodnawialna – Subskrypcja, za którą cykliczna płatność jest pobierana automatycznie przez Usługodawcę z wykorzystaniem tej samej metody płatności, którą Użytkownik wykorzystał przy zamówieniu Subskrypcji; płatność cykliczna w pobierana jest w cyklach miesięcznych, w wysokości miesięcznej ceny za dany pakiet Subskrypcji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia, w dniu upływu poprzedniego okresu rozliczeniowego Użytkownika (w przypadku braku możliwości pobrania opłaty Subskrypcja wygasa);
  c. Subskrypcja dla szkół – odpłatny dostęp do Platformy dla różnego rodzaju instytucji oświatowo-wychowawczych takich jak w szczególności szkoły oraz placówki w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, którego warunki oraz odpłatność uzgadniane są indywidualnie z Usługodawcą; zainicjowanie kontaktu przez szkołę lub placówkę z Firmą z lasu może nastąpić w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dla szkół.
 4. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik indywidualny dokonuje zamówienia wybranego pakietu Subskrypcji spośród propozycji przedstawionych przez Firmę z lasu za pośrednictwem Platformy. Pakiet subskrypcji uzgodniony indywidualnie ze Szkołą zostanie przydzielony na konto szkoły po opłaceniu faktury VAT zgodnie z przyjętą indywidualnie ofertą. Po przydzieleniu pakietu Subskrypcji Szkoła przypisze uczniów do kont na Platformie w liczbie wynikającej z przyjętej oferty.
 5. W celu złożenia zamówienia, należy:
  a. wskazać wybrany pakiet Subskrypcji,
  b. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  c. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych nieodostarczanych na trwałym nośniku (przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość), które wiąże się z utratą przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Firmą z lasu,
  d. dokonać zapłaty za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obsługującego transakcję płatniczą,
  e. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera,
 6. W chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz dokonania zapłaty, pomiędzy Użytkownikiem i Firmą z lasu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług udostępniania Materiałów edukacyjnych na czas określony (przy Subskrypcji jednorazowej) bądź na czas nieokreślony (przy Subskrypcji autoodnawialnej).
 7. Rozpoczęcie świadczenia usługi rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy.
 8. W zależności od wybranego przez Użytkownika rodzaju Subskrypcji zostaje mu przyznany dostęp do Materiałów edukacyjnych dla wybranej liczby dostępów:
  a. na wybrany czas określony (przy Subskrypcji jednorazowej)
  b. na czas nieokreślony (przy Subskrypcji autoodnawialnej).
 9. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony następuje z chwilą upływu opłaconego okresu dostępu do Materiałów edukacyjnych. Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie Firmie z lasu przez Użytkownika wypowiedzenia w formie mailowej pod adres: ______ bądź poprzez przesłanie Użytkownikowi przez Firmę z lasu wypowiedzenia w formie mailowej pod adres wskazany przez Użytkownika przy rejestracji konta na Platformie.
 10. Firma z lasu może zmienić wysokość opłat za dostęp do Materiałów edukacyjnych w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownicy zostaną mailowo poinformowani o zmianie wysokości opłat, a opłaty dla Użytkowników już korzystających z Subskrypcji autoodnawialnej, ulegną zmianie dopiero w chwili naliczenia kolejnej opłaty. Użytkownik może wówczas wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec trwającego okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości opłat.
 11. Firma z lasu może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w przypadkach, o których mowa w §14 niniejszego Regulaminu.
 12. Celem uchylenia wątpliwości, wskazuje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, poza sytuacjami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

§9. UDZIAŁ W WYDARZENIACH EDUKACYJNYCH

 1. Wydarzenie to odpłatne wydarzenie o charakterze edukacyjnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, organizowane przez Firmę z lasu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w terminie i na warunkach określonych każdorazowo w opisie wydarzenia na Platformie.
 2. W celu zakupu udziału w Wydarzeniu oraz uczestnictwa w nim, konieczna jest rejestracja konta na Platformie.
 3. Zakup udziału w Wydarzeniu następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika jednorazowej zapłaty za udział w Wydarzeniu.
 4. W celu dokonania zakupu udziału w Wydarzeniu należy:
  a. za pośrednictwem sklepu internetowego włożyć do koszyka wybrany udział w Wydarzeniu,
  b. wypełnić dedykowany formularz zakupowy tj. w szczególności podać niezbędne dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe),
  c. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  d. potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że spełnienie świadczenia w terminie planowanego Wydarzenia może wiązać się z utratą przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Firmą z lasu w przypadku gdy Wydarzenie odbędzie się przed upływem 14-dniowego terminu na dokonanie przedmiotowego odstąpienia,
  e. dokonać zapłaty za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obsługującego transakcję płatniczą,
  f. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera,
 5. W chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz dokonania zapłaty, pomiędzy Użytkownikiem i Firmą z lasu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi udziały w wybranym Wydarzeniu.
 6. Celem uchylenia wątpliwości, wskazuje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, poza sytuacjami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

§10 UDZIAŁ W KURSACH EDUKACYJNYCH

 1. Kurs edukacyjny to cykl odpłatnych Lekcji o charakterze edukacyjnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, organizowany przez Firmę z lasu, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Warunki uczestnictwa w Kursie edukacyjnym, charakter Kursu edukacyjnego, Nauczyciel wyznaczony przez Firmę z lasu do prowadzenia Kursu edukacyjnego, wymiar czasu Lekcji, terminy oraz tematyka poszczególnych Lekcji zostaną każdorazowo podane w opisie Kursu edukacyjnego na Platformie.
 2. Firma z lasu zastrzega sobie prawo do odwołania Lekcji z ważnej przyczyny, o czym Kursanci zostaną poinformowani za pośrednictwem Platformy, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem Lekcji, chyba że ważna przyczyna wystąpiła później. Nowy termin Lekcji zostanie podany Kursantom za pośrednictwem Platformy.
  1.3. Zmiana terminu Lekcji przez Kursantów nie jest możliwa.
  2.4. Firma z lasu zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela w trakcie trwania Kursu edukacyjnego z ważnej przyczyny.
  3.5. W celu zakupu udziału w Kursie edukacyjnym oraz uczestnictwa w nim, konieczna jest rejestracja konta na Platformie.
  4.6. Zakup udziału w Kursie edukacyjnym następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika jednorazowej zapłaty za udział w Kursie edukacyjnym.
  5.7. W celu dokonania zakupu udziału w Kursie edukacyjnym należy:
  a. za pośrednictwem sklepu internetowego włożyć do koszyka wybrany udział w Kursie edukacyjnym,
  b. wypełnić dedykowany formularz zakupowy, tj. w szczególności podać niezbędne dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe),
  c. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
  d. potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że spełnienie świadczenia w terminie planowanego Kursu edukacyjnego może wiązać się z utratą przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Firmą z lasu w przypadku gdy Kurs edukacyjny odbędzie się przed upływem 14-dniowego terminu na dokonanie przedmiotowego odstąpienia,
  e. wyrazić zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci transmisji dźwięku i obrazu przez urządzenie w komputerze Kursanta, rejestrujące dźwięk i obraz (kamerka internetowa) w celu efektywnego przekazywania wiedzy z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki zgodnie z tematyką Kursu edukacyjnego w związku z zawartą z Firmą z lasu umową; w przypadku dziecka powyżej poniżej 13 roku życia zgodę wyraża rodzic/opiekun prawy dziecka; w przypadku dziecka powyżej 13 roku życia zgodę wyraża dziecko samodzielnie, a rodzic/opiekun prawny potwierdza wyrażoną zgodę,
  f. dokonać zapłaty za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obsługującego transakcję płatniczą,
  g. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera,
  3.8. W chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz dokonania zapłaty, pomiędzy Użytkownikiem i Firmą z lasu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi udziały w wybranym Kursie edukacyjnym.
 3. Celem uchylenia wątpliwości, wskazuje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, poza sytuacjami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

§11. OBSŁUGA PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

 1. Obsługa płatności za Subskrypcje oraz udział w Wydarzeniach i Kursach edukacyjnych dokonywana jest przez podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze, a Firma z lasu nie gromadzi danych karty płatniczej ani jakichkolwiek innych danych bankowych Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność.
 2. Podmiotem zewnętrznym obsługującym transakcje płatnicze za pośrednictwem Platformy jest Przelewy24. Informacje o przetwarzaniu przez ten podmiot danych Użytkowników Platformy w związku z obsługą płatności internetowych można znaleźć w tym miejscu: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy
 3. Użytkownik, dokonując transakcji płatniczej, ma do wyboru następujące formy płatności:
  a. Przelew internetowy obsługiwany przez mBank, iPKO, Santander – Przelew24, Bank Peko S.A., Alior Bank, Konto Inteligo , Credit Agricole, Citi Handlowy – Płacę z Citi Handlowy, VeloBank, BNP Paribas, Bank Ochrony Środowiska – Płać z BOŚ, Bank Pocztowy, Banki Spółdzielcze, Volkswagen Bank, Nest Bank, Plus Bank – płacę z Plus Bank, Bank Nowy S.A., Toyota Bank, Kasa Stefczyka, Millennium Bank;
  b. Przedpłata;
  c. Przelew tradycyjny;
  d. kod BLIK;
  e. PayPo.

§12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
ORAZ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. W przypadku zawarcia umowy Subskrypcji, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z uwagi na fakt, że Użytkownik w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia (przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość), będąc poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy, a następnie otrzymując potwierdzenie otrzymania przez Firmę z lasu przedmiotowej zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 2. Powyższe uzasadnione jest treścią art. 38 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 w/w ustawy. Wyłączenie to stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. W przypadku zawarcia umowy udziału w Wydarzeniu, które odbywa się przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość po przeprowadzeniu Wydarzenia tj. po spełnieniu świadczenia przez Firmę z lasu.
 4. Powyższe uzasadnione jest treścią art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Wyłączenie to stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3-4 powyżej, w przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy udziału w Wydarzeniu, może on odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. W przypadku zawarcia umowy udziału w Kursie edukacyjnym, które odbywa się przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość po przeprowadzeniu w całości Kursu edukacyjnego tj. po spełnieniu świadczenia przez Firmę z lasu. Powyższe uzasadnione jest treścią art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Wyłączenie to stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5-6 powyżej, w przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy udziału w Kursie edukacyjnym, może on odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować Firmę z lasu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 (dotyczy Wydarzeń) oraz Załącznik nr 2 (dotyczy Kursów edukacyjnych) do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Firma z lasu zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 11. Zwrotu płatności Firma z lasu dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, Firma z lasu wyraźnie wskazuje, że podmiot niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

§13. NEWSLETTER

 1. Firma z lasu umożliwia Użytkownikom subskrypcję newslettera, która to usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji handlowych o bieżących Wydarzeniach, aktywnościach oraz promocjach związanych z działalnością Platformę lub podejmowanych przez Firmę z lasu.
 1. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga:
  1. wskazania adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym bądź poprzez wyrażenie takiej intencji w inny sposób, tj. w szczególności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy rejestracji na Pltaformie, zakupie Subskrypcji bądź udziału w Wydarzeniu,
  2. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi,
  3. połączenia Użytkownika z siecią internetową.
 2. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2.
 3. Rezygnacja z usługi newslettera może nastąpić w każdym czasie, poprzez skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji, zmianę ustawień w panelu klienta bądź przesłanie takiej informacji pod adres: kontakt@szykolazlasu.pl

§14. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO PLATFORMY

 1. Firma z lasu ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika na Platformie w sytuacji gdy:
  a. Płatność cykliczna za kolejny okres rozliczeniowy Subskrypcji autoodnawialnej nie została dokonana i nie może zostać automatycznie przeprowadzona (np. z uwagi na brak środków na rachunku bankowym lub na rachunku karty kredytowej czy też z uwagi na upływ terminu ważności karty kredytowej),
  b. gdy zachowanie Użytkownika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa bądź zasadami współżycia społecznego, tj. w szczególności gdy:
  i. dochodzi do rażącego naruszania przez Użytkownika zasad korzystania z Platformy lub do podejrzenia takiego naruszenia,
  ii. dochodzi do naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa dotyczących wykorzystywania Platformy,
  iii. zachowanie Użytkownika podczas logowania naraża na ryzyko bezpieczeństwo Platformy lub zagraża interesowi innych Użytkowników.
 2. Zablokowanie konta oznacza, że Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy oraz wykupionych za jej pośrednictwem Subskrypcji.
 3. Jeżeli ustaną przyczyny blokady konta, dostęp Użytkownika do jego konta zostanie odblokowany.
 4. Jeżeli przyczyny blokady nie ustaną w terminie 1 miesiąca od dnia ich zidentyfikowania, Firma z lasu ma prawo do wypowiedzenia umowy z użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
 5. Blokada konta w żaden sposób nie wiąże się ze zwrotem Użytkownikowi części uiszczonej opłaty. Jeżeli blokada konta była obiektywnie nieuzasadniona, Firma z lasu wydłuży okres dostępu do pakietu Użytkownika o czas trwania blokady jego konta.

§15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIE

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Platformy odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Platformy jest Józef Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda”, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, NIP: 5481753246, REGON: 060284143, tel. +48 600 248 131, adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych udostępniane są Użytkownikowi w momencie przekazywania przez niego danych osobowych (np. przy rejestracji konta na Platformie, przy dokonywaniu zakupu Subskrypcji lub udziału w Wydarzeniu), a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: ___________________________________________________________
 4. W ramach funkcjonowania Platformy, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie Użytkowników zapewniające prawidłowe działanie Platformy, utrzymanie i zwiększenie jej funkcjonalności, a także umożliwiające prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: ________________________________________________________

§16. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje, uwagi oraz zapytania w zakresie świadczonych usług mogą być składane Firmie z lasu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szykolazlasu.pl
 2. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującego problemu, tj. w szczególności powinna zawierać uzasadnienie reklamacji, a także oczekiwania Użytkownika wobec Firmy z lasu.
 3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, Firma z lasu wezwie reklamującego do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2 i zostaną przekazane reklamującemu w takiej samej formie, w jakiej zgłosił on reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§17. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie, powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Dla spraw powstałych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych niniejszym Regulaminem, prawem właściwym jest prawo polskie. Jeżeli jednak przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem Platformy.
 3. Użytkownik, bez uprzedniej zgody Firmy z lasu udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do dokonania cesji praw i/lub przeniesienia obowiązków Użytkownika wynikających z umowy łączącej Użytkownika z Firmą z lasu.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkowników z Platformy, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Firmy z lasu. 
 5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Strony zobowiązują się niezwłocznie podjąć negocjacje celem zastąpienia nieważnych postanowień regulacją, która będzie możliwie jak najbliższa celowi nieważnego postanowienia. 
 6. Firma z lasu może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby:
  1. uwzględnić zmiany w usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści),
  2. uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem,
  3. zapobiec nadużyciom lub szkodom.

   W przypadku wprowadzenia przez Firmę z lasu zmian w Regulaminie, zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową o tejże zmianie z zachowaniem możliwości rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 1. W każdej chwili archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Użytkownika.
 2. Firma z lasu wskazuje następujące dane kontaktowe:

Firma z lasu Józef Broda

Koniaków 701

43-474 Koniaków

tel. +48 600 248 131

adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl

Skip to content