Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIE

Kreatywnej platformy edukacyjnej Joszka Brody „Szkoła z lasu”

wersja obowiązująca od dnia 01 września 2023 r.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę z lasu (zwaną dalej także: „Firma z lasu” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem platformy edukacyjnej prowadzonej pod adresem: www.szkolazlasu.pl (dalej także: Platforma” lub „Platforma edukacyjna”) oraz przedstawia informacje o plikach cookie.

Firma z lasu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz Polityką cookie –  wchodząc na stronę Platformy lub korzystając z niej, Użytkownik akceptuje warunki opisane w niniejszym dokumencie.

Platforma edukacyjna może zawierać odnośniki do innych stron, serwisów oraz platform internetowych. Firma z lasu nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez nich stosowane. Po przejściu na te strony/serwisy/platformy, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz polityką cookie.

SPIS TREŚCI

§1. SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym dokumencie wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

 1. Administrator (także: Firma z lasu) – Józef Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda”, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, NIP: 5481753246, REGON: 060284143, tel. +48 600 248 131, adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl;
 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 2. Materiał edukacyjny – materiały usprawniające proces nauczania, kształcenia oraz rozwoju w postaci materiałów video (kursów) z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki opracowane przez Firmę z lasu, które są dostępne dla Słuchaczy „Szkoły z lasu”;
 3. Platforma, Platforma edukacyjna – platforma internetowa pod adresem: szkolazlasu.pl, prowadzona przez Firmę z lasu pod nazwą: Kreatywna platforma edukacyjna Joszka Brody „Szkoła z lasu”, umożliwiająca Użytkownikom w szczególności odpłatne korzystanie z Usług edukacyjnych;
 4. Pliki cookie – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza Platformę edukacyjną. Pliki cookie są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu;
 5. Polityka – niniejszy dokument stanowiący Politykę prywatności oraz Politykę cookie;
 6. Subskrypcja – odpłatny dostęp do Platformy edukacyjnej wykupywany przez Użytkownika, dzięki któremu na koncie Słuchacza „Szkoły z lasu” odblokowane zostają Materiały edukacyjne;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta z Platformy;
 11. Wydarzenie – odpłatne wydarzenie o charakterze edukacyjnym z wybranych dziedzin nauki, kultury oraz sztuki, organizowane przez Firmę z lasu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w terminie i na warunkach określonych każdorazowo w opisie wydarzenia na Platformie.

 

§2. ZASADY OGÓLNE

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, Administrator stosuje w szczególności rozwiązania zapewniające:
  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  4.  
  5.  
 1. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

§3. ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Platformy edukacyjnej  odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest – Józef Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma z lasu Józef Broda”, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, NIP: 5481753246, REGON: 060284143, +48 600 248 131, adres e-mail: kontakt@szykolazlasu.pl.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Platformy edukacyjnej, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej:               kontakt@szykolazlasu.pl
  2. telefonicznie pod numerem:                                   +48 600 248 131
  3. pisemnie pod adresem:                                          „Firma z lasu Józef Broda”

                                                                                                  Koniaków 701
                                                                                                  43-474 Koniaków

 1. W ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy edukacyjnej, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Platformy oraz dane użytkowe zawarte w plikach cookie. Przetwarzanie danych Użytkownika związane jest w szczególności z:
  1. rejestracją i obsługą konta Użytkownika na Platformie edukacyjnej (adres e-mail, hasło, dane rejestracyjne takie jak w szczególności: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe),
  2. z subskrypcją Materiałów edukacyjnych oraz jej zakupem (imię, nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe); nie gromadzimy danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność),
  3. udziałem w Wydarzeniu edukacyjnych oraz jego zakupem (adres e-mail, imię, nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe), nie gromadzimy danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność),
  4. subskrypcją newslettera przez Użytkownika (adres e-mail),
  5. z obsługą formularza kontaktowego (adres e-mail, dane osobowe Użytkownika wskazane w treści wiadomości),
  6. zapewnieniem prawidłowego działania Platformy edukacyjnej, zwiększeniem jego funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookie takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch Użytkownika na Platformie).
 1.  
 1. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w której dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Platformy edukacyjnej wyróżnia się w następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  a. w zakresie REJESTRACJI I OBSŁUGI KONTA UŻYTKOWNIKA
 1.  
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie rejestracji i obsługi konta na Platformie edukacyjnej, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas posiadania przez Użytkownika konta na Platformie edukacyjnej, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

  b. w zakresie SUBSKRYPCJI MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
  w zakresie UDZIAŁU W WYDARZENIU EDUKACYJNYM
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do:
  1. podjęcia działań związanych z zakupem subskrypcji Materiałów edukacyjnych oraz jej realizacji,
  2. podjęcia działań związanych z zakupem udziału w Wydarzeniu edukacyjnym oraz jego realizacji,,

oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas obsługi zamówienia Subskrypcji Materiałów edukacyjnych lub udziału w Wydarzeniu edukacyjnym, a następnie przez czas realizacji umowy, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

  c. W ZAKRESIE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA
  W ZAKRESIE OBSŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
  1. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażona w formularzu, mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta;
  2. zgoda wyrażona przez Użytkownika przy wypełnieniu oraz przesłaniu formularza kontaktowego,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj.
  1. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie,
  2. przez czas obsługi formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie,

a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

d. W ZAKRESIE DANYCH UŻYTKOWYCH ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIE:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookie po wejściu na stronę Platformy edukacyjnej, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i niezawodności Platformy;
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, tj. przez czas prowadzenia Platformy edukacyjnej, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie (w szczególności poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub usunięcie plików cookie); dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: dostawca usług IT oraz wtyczek, dostawca usług księgowych, bank.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednakże, mając na uwadze usługi świadczone przez naszych usługodawców w szczególności w zakresie działań informatycznych, a także działania dostawców wtyczek funkcjonujących na stronie Platformy (np. Google Analytics oraz Google Ads, itp.), może dojść do przekazania danych Użytkownika poza obszar EOG z uwagi na siedzibę tych podmiotów lub lokalizację ich serwerów w państwach trzecich. W takim przypadku, podstawą transferu danych będą standardowe klauzule umowne lub zgoda Użytkownika wyrażona zgodnie z art. 49 RODO w chwili akceptacji/zmiany ustawień plików cookie. Administrator informuje, że przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej niesie ze sobą ryzyko niekontrolowanego przetwarzania danych lub ich utraty.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na działanie reklamowych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej oraz wybrany zakres preferencji w tzw. banerze cookie. W takim przypadku, ów profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami Użytkownik może być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez niego treściach i na tej podstawie Użytkownikowi – w ramach korzystania z usług internetowych – wyświetlane są reklamy produktów lub usług dostosowane do Użytkownika. Profilowanie to nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 5. W każdej chwili Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
  3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 17 RODO,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 20 RODO.
 1. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w np. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 2. W zakresie przetwarzania danych opartego na zgodzie Użytkownika, w każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 3. W każdym przypadku i w każdej chwili Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego w zakresie usługi newslettera.
 4. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo bezpośrednio przed przekazywaniem przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

 

§4. POLITYKA COOKIE

 1. DEFINICJA PLIKÓW COOKIE, ICH POWSTANIE ORAZ DOSTĘP DO NICH
 1. W trakcie korzystania z Platformy edukacyjnej, w sposób automatyczny zbierane są informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookie.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze lub na urządzeniu mobilnym) podczas korzystania przez niego z Platformy.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma z lasu (są to tzw. pliki cookie Administratora). W przypadku jednak, gdy Firma z lasu korzysta z narzędzi (np. wtyczek), których dostawcą są serwisy zewnętrzne, mogą one zbierać informacje zapisane w plikach cookie we własnym zakresie (wówczas są to tzw. pliki cookie podmiotów trzecich).
 4. Pliki cookie są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookie zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Platformy, czasu przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym.
 5. Przechowywanie informacji w plikach cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.
 6. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookie są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookie nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Platformy.

 

 1. RODZAJE ORAZ CEL PLIKÓW COOKIE
 1. Firma z lasu stosuje następujące rodzaje plików cookie:
  1. niezbędne pliki cookie – pliki niezbędne ażeby Platforma edukacyjna mogła być prawidłowo wyświetlana Użytkownikowi (dla ich przetwarzania nie jest potrzebna zgoda Użytkownika),
  2. funkcjonalne pliki cookie – pliki pozwalające zapamiętać wybory Użytkownika dokonane na Platformie (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),
  3. statystyczne pliki cookie – pliki zbierające dane statystyczne o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie Platformy (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),
  4. reklamowe pliki cookie – pliki pozwalające prowadzić kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika).
 2. Pliki cookie wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na pliki cookie), w celu:
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Platformy edukacyjnej (np. techniczne pliki cookie, uwierzytelniające pliki cookie, utrzymanie sesji),
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika (np. wyświetlenie treści w wybranym przez Użytkownika języku, zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści);
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, doskonalenie interfejsu (np. mierzenie ruchu Użytkownika na stronach);
 6. wyświetlania i dopasowywania treści reklam emitowanych na Platformie edukacyjnej do preferencji Użytkownika;
 7. niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Niezależnie od podziału, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pliki cookie dzielą się na:
  1. trwałe/stałe pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają na nim nawet po zamknięciu przeglądarki,
  2. sesyjne pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, ale są z niego usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 

 1. ZARZĄDZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE
  1. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu plików cookie, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika (poprzez ustawienia przeglądarki internetowej oraz wybrany zakres preferencji w tzw. banerze cookie).
  2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Usunięcie plików cookie z przeglądarki internetowej stanowi wycofanie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.
  3. Celem pozyskania wyraźnej zgody Użytkownika na wykorzystanie plików cookie przez Administratora oraz celem ułatwienia zmiany preferencji Użytkownika w zakresie stosowanych plików cookie, Firma z lasu umożliwiła w jasny i przystępny sposób wybór plików cookie już z poziomu głównej strony Platformy edukacyjnej (tzw. baner cookie). Użytkownik ma możliwość akceptacji wszystkich plików cookie lub zmiany ustawień poprzez wybór jedynie niezbędnych plików cookie lub także analitycznych/wydajnościowych.
  4. Odnośnie najczęściej stosowanej przez Użytkowników przeglądarki – Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookie:
 2. Należy otworzyć przeglądarkę i w prawym, górnym rogu kliknąć symbol menu, a następnie zakładkę „Ustawienia”,
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”,
 4. Następnie należy wybrać sekcję „Pliki cookie i dane stron”, w której można zmienić ustawienia plików cookie oraz przejrzeć i usunąć pliki cookie w sekcji „Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia”.

 

 1. PLIKI COOKIE ADMINISTRATORA

Firma z lasu stosuje następujące pliki cookie (tzw. pliki cookie Administratora):

LP

Nazwa pliku cookie

Rodzaj pliku cookie (niezbędny/ funkcjonalny/ statystyczny/ reklamowy)

Funkcja pliku cookie

Typ pliku cookie (trwały/sesyjny) oraz okres ważności pliku cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLIKI COOKIE PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach współpracy z dostawcami narzędzi informatycznych (np. wtyczek), dostawcy tychże rozwiązań stosują następujące pliki cookie (tzw. pliki cookie podmiotów trzecich):

LP

Nazwa pliku cookie lub wtyczki

Dostawca narzędzia (odbiorca danych)

Rodzaj pliku cookie (niezbędny/ funkcjonalny/ statystyczny/ reklamowy)

Funkcja pliku cookie

Typ pliku cookie (trwały/ sesyjny) oraz okres ważności pliku cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych przez dostawców narzędzi, należy zapoznać się z ich polityką prywatności oraz polityką cookie.

 

§5. USŁUGODAWCY/ODBIORCY DANYCH

Firma z lasu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają odpowiednie usługi lub narzędzia niezbędne do prowadzenia Platformy edukacyjnej w następującym zakresie:

LP

Działanie

Odbiorcy danych

Przekazanie danych poza unię europejską

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma z lasu powierza powyżej wskazanym podmiotom dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z przedmiotowego działania, a także wyłącznie na udokumentowane polecenie Firma z lasu.

 

§6. ODESŁANIA DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Platforma edukacyjna może zawierać odnośniki do innych stron, serwisów oraz platform internetowych. Firma z lasu nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez nich stosowane. Po przejściu na te strony/serwisy/platformy, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz polityką cookie.

 

§7. OBSŁUGA PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności internetowych poprzez udostępniane przez niego narzędzia.
 2. Obsługa płatności internetowych dokonywana jest przez podmioty zewnętrzne (dostawców narzędzi) – w przypadku skorzystania z tych narzędzi, podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze staje się niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika, które przetwarza celem przeprocesowania płatności.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszego dokumentu pod adresem: ___________________________________________________________________________
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdą postanowienia kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content